VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Späť

POVINNE MUSÍ OVLÁDAŤ KAŽDÝ ÚČASTNÍK AKCIE
1. Všetci účastníci akcie sú povinní dodržiavať platné zákony.
2. V priebehu akcie, sa každý účastník musí chovať tak, aby svojim konaním nespôsobil iným hráčom ujmu na zdraví, či nepoškodil majetok a zariadenia, umiestnené v hernej ploche.
3. Do hry majú povolený vstup len osoby staršie ako 18rokov. Osoby mladšie musia mať súhlas zákonného zástupcu alebo doprovod inej, dospelej osoby.
4. Akcie sa môže zúčastniť okrem organizátorského tímu len zaregistrovaný a schválený háč, prípadne fotograf či kameraman, všetci povinne v kostýmoch.
5. Fajčenie v celom areáli je prísne zakázané, výnimku tvoria len miesta na to určené.
6. V priebehu celej hry je zakázané požívať omamné latky. Alkohol je povolený len v čase a miere určenej organizátorom /info na nástupe pred akciou /.
7. Voľné kladenie otvoreného ohňa je v celom hernom priestore prísne zakázané. Výnimku tvoria len ohniská, vopred určené organizátorom.
8. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z hry a herného priestoru hráčov porušujúcich všeobecné, herné pravidlá či nariadenia organizátora akcie. Takýmto hráčom nebude navrátený účastnícky poplatok a budú na nich vymáhané prípadné náhrady škody, ktoré svojim správaním spôsobili. Za porušenie pravidiel sa považuje aj ich prípadná neznalosť. V hre budú aj tzv. skrytí rozhodcovia, osoby určené organizátorom, napomáhajúce kontrole dodržiavania herných pravidiel. Tieto osoby budú vlastniť „červenú kartu“ a budú sledovať účastníkov akcie. V prípade porušenia pravidiel upozornia dotyčného hráča a nahlásia jeho priestupok organizátorom. Pokiaľ Vás takýto rozhodca upozorní na priestupok, nehádate sa a bezodkladne uskutočnite nápravu.
9. V priebehu celej akcie sú všetci účastníci povinní nosiť v celom hernom priestore ochranné airsoftové okuliare.
10. V prípade výskytu cudzích osob v hernom priestore, sú hráči povinní hru prerušiť a hlasným zvolaním „civil“ upozorniť na danú skutočnosť aj ostatných účastníkov akcie. Tieto civilné osoby môžete slušne upozorniť, že sa nachádzajú v hernom priestore a požiadať ich, aby priestor opustili, prípadne privolať organizátora akcie.
11. Organizátori akcie nezodpovedajú za prípadnú ujmu na zdraví hráčov, ani za hmotné škody spôsobené na ich majetku. Každý účastník akcie je sám za seba a svoje správanie zodpovedný. V prípade zranenia hráča, upozornite organizátorov akcie. Hráči s ochorením ako diabetes, epilepsia, alergie a pod. sú povinní vopred informovať organizátora akcie. Lekárnička Prvej Pomoci bude umiestnená na stanovisku organizátora.
12. Do herného priestoru je zakázané nosiť iné, ako airsoftové zbrane a strelivo, vrátane chladných zbraní a pyrotechniky. Výnimku majú len atrapy, povolené organizátorom akcie.

Späť